Church school – Црквена школа

Church School

The Church School of St. George strives to teach children the Orthodox Faith through active participation in liturgy where they learn the basic beliefs of Christian living and understanding of the Serbian language and its history. This is accomplished through improving their skills at class time, workshops and retreats.

After a short period of several years, under the leadership of father Petar Sailović, our parish priest in September of 2012, the new Sunday school coordinator Slobodan Djurdjević with strong support from the parents Sunday school opened with an initial of 12 boys and girls, three years old through high school age began  regular classes. Every school year since 2012, more and more children signed up for (27 students in 2015/2016 school year) and most of them are regularly attending Liturgy, religious classes and Serbian language classes.

Fr. Petar Sailović, our parish priest at the beginning of this school year, Fr. Tomas Kazich, the director of Religious Education from the Serbian Orthodox Diocese of New Gracanica-Midwestern America, our Sunday school coordinator, Slobodan Djurdjević and student of theology school St. Sava, Zoran Tomić have developed integrated lesson plans to expose children to our faith in a fun but disciplined way.

All boys participate as Altar Boys and both girl and boys are reading Gods Prayer and prayers before and after Holy Communion. Delka Protić is helping with the older group children’s choir singing in the church.

Our staff of volunteer teachers, aids and support staff teaches Serbian language and history during the morning hours 10:00 am – 10:50 am. Teachers are Ljiljana Matić, Jovana Janković, Bosiljka and Bosko Damnjanović and Slobodan Djurdjević.

Thereafter all children are at the Holy Liturgy and after Holy Communion they attend Religious classes taught by Zoran Tomić and Joseph Buckman.

Folklore dance taught by Anita Rasic and Suzana Zamecnic will continue after lunch to 2 pm.

The Church School Slava, St. Sava is celebrated when all children and folklore group work together to prepare the program for St Sava.

Parents: If you have children who are not attending our Sunday school, we would like to extend a warm welcome to all of you and would love to have you enroll your children in our program. As your children begin regular school – it is also so important that they also begin their spiritual and cultural education.

 

Црквена школа

 

Цркeвна школа Светог Георгија се труди да научи децу православнoj вери ca активним учешћем у литургији да би научили основнo веровањe хришћанског живота и разумевањa српског језика и историје. Ово се постиже кроз унапређење њиховог знања кроз учење на часовима веронауке и кроз интерактивно учешће на свим верским збивањима које организује наша црква.

Након кратког периода од неколико година, под руководством оца Петра Саиловићa, нашег свештeникa, у септембру 2012. године, и  координаторa недељне школe, Слободана Ђурђевићa, уз велику подршку родитеља недељна школа je поново отворила врата у почетку за 12 дечака и девојчица, три година старости до гимназија, и почела редовну наставу. Сваке школске године после 2012 све више и више деце су ce пријављивали  за часове (27 ученика у 2015/2016 школској години) и већина њих редовно похађају Литургију, часове веронауке и српског језикa.

Отац Петар Саиловић, на почетку школске године, o. Томас Казић, директор веронауке из Српске Православне Епархије Нова Грачаница-средњезападноамеричке Америчке, наш координатор Слободан Ђурђевић и студент теолошке школе Свети Сава, Зоран Томић су изградили образовни план лекција да би научили децу нашој вери на забаван, али дисциплинован начин.

Сви дечаци учествују као олтар boys а заједно девојчице и дечаци који читају Оченаш као и молитве пре и после Светог причешћа. Делка Протић помаже са са старијом групом у хору.

Наше особље учитеља и њихових помагача уче децу српски језик и историју у јутарњим часовима 10:00 – 10:50 часова. Учитељи су Љиљана Матић, Јована Јанковић, Босиљка и Бошко Дамњановић и Слободан Ђурђевић.

Након тога су сва деца на Светој Литургији и после светог Причешће похађају часове веронаукe коју предају Зорану Томићу и Јосеф Букман.

После ручка па све до 2 cата поподне, фолклорне игре учe Анита Рашић и Сузана Замечник.

Свети Сава, школска слава, је прослављен сваке године када сва деца и фолклорна група раде заједно да припреми програм за Светог Саве.

Родитељи: Ако имате децу која нису похађала нашу недељну школу, желимо вам топлу добродошлицу свима вама и волели би да упишете своју децу у наш школски програм. Сматрамо да је за децу веома важно да почну редовну школу а такође је исто толико важно да они почну своју духовну и културну едукацију.

 

2009

Arrow
Arrow
Slider