About us – О Нама

ABOUT US

 

 Serbian Orthodox Church of Saint George

 

Our parish of Saint George was founded in 1970, after the unfortunate schism and division of Serbian brothers in 1963.

One group of the believers who remained faithful to the mother church, ti fulfill their religious and national needs, initially went to the church of St. Save in Milwaukee and the church of St. Nicholas in Waukegan.

In order to preserve their Orthodox faith and handed it on to future generations, the same group of people with very difficult conditions began to raise funds to buy a building in their financial means and building that is suitable for the church.

After much effort and hard work they gathered enough funds to buy on 28 September 1981 the old school building on 6108 Braun Road in Racine for $ 164,103.18.

Immediately after the purchase, they started to work the building renovation and adaptation of the building for the future church. Of the three classrooms on the first floor is made larger kitchen and a room that can accommodate about 250 people. In the lower part of the building they made smaller room with a small kitchen. On the second floor, two classrooms have been converted and adapted to the church with a beautiful iconostasis, which they received from the church of St. George, the Great Martyr in Joliet, Ill. The church was consecrated in 1983.

From that year on, our parish has increased the number of believers every year and remained faithful to mother church.

The doors of the St. George, the Great Martyr are open to all Christians of the Orthodox faith, and all well-meaning Christians of other confessions.

This cut is the history of our church written by Milisav Kozić. COMPLETE history will be found under Arhiva/Archives tab.

 

O NAMA

 

Српска Православна Црква Светог Великомученика Георгија

Наша парохија Светог Великомученика Георгија основана је 1970 године, после несретног раскола и поделе Српске браће у 1963 години.

Један део верника који су остали верни мајци цркви, дaби уподпуњавали своје верске и националне потребе, у почетку су одлазили у цркве Св. Саве у Milwaukee и цркву Св. Николе у Waukegan.

У жељи да би сачували своју Православну веру и пренели је на будућа покољења, иста група људи је уз  јако тешке услове почела прикупљање средстава да купи неку зграду у својим финанцијским могућностима и погодну за цркву.

После много труда и тешког рада скупили су довољно средства да 28-га септембра 1981 купe зграду старе школе на 6108 Braun Road у Racine за $164,103.18.

Одмах после куповине, прешло се на радове у реновирању зграде и адаптирању за будућу цркву. Од три учионице на првом спрату је направљена већа кухиња и сала која може да прими око 250 особа. У доњем делу зграде направљена је мања сала са мањом кухињом. На другом спрату две учионице су претворене и адаптиране у цркву sa лепим иконостасом који смо добили од цркве Св. Великомученика Георгија у Joliet, Ill. Црква је освећена 1983 године.

Од те године наша парохија је повећавала број верника сваке године и остала верна мајки цркви.

Врата цркве Светог Вликомченика Горгија су отворена за све хришћане православне вере и све добронамерне хришћане других исповести.

 

Ово су исеци ис историје наше цркве коју је написао Милисав Козић. Подпуна историја ће се наћи под Архивa/Аrchivesе